Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Rozkład jazdy

search-iconc h

Wynajem autobusów

bus-iconc h

Nieruchomości

estate-iconc_h

Regulamin przewozów

PRZEWOZU OSÓB, BAGAŻU I RZECZY W KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ
KUJAWSKO – POMORSKIEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO SA
WE WŁOCŁAWKU

I. Przepisy ogólne i porządkowe.

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Przewoźniku oznacza to Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy SA.
 2. Przewoźnik zapewnia podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.
 3. Przewoźnik zapewnia korzystanie ze środków transportowych, punktów odprawy, przystanków i peronów osobom niepełnosprawnym, w tym również poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
 4. Podróżny jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie drogowym.
 5. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być nie dopuszczone do przewozu lub usunięte z autobusu.
 6. Osoby uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być usunięte z autobusu, chyba, że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.

II. Zawarcie umowy przewozu. Sprzedaż biletów.

 1. Umowę przewozu zawiera podróżny przez nabycie biletu na przejazd lub spełnienie innych określonych przez przewoźnika warunków dostępu do autobusu.
 2. W bilecie na przejazd określa się wysokość należności za przejazd z uwzględnieniem rodzaju kursu i uprawnień ulgowych pasażerów.
 3. Bilet autobusowy podróżny może nabyć w kasach biletowych przewoźnika, u kierowcy – konduktora lub innych upoważnionych przez przedsiębiorstwo osób.
 4. Bilet jednorazowy ważny jest na dany kurs
 5. Bilety miesięczne sprzedaje się na okres jednego miesiąca na określone linie, kursy, relacje. Bilet miesięczny ogólnodostępny może nabyć każda osoba fizyczna. Pasażer uprawniony do korzystania z ulgi na mocy przepisów szczegółowych może nabyć bilet miesięczny ulgowy.
 6. Bilety okresowe inne niż miesięczne sprzedawane są w trybie biletu ogólnodostępnego ważnego na dane linie, kursy i relacje z ważnością na wskazany na bilecie okres.
 7. W przypadku zagubienia lub utraty przez podróżnego biletu w tym miesięcznego lub okresowego przewoźnik nie wystawia duplikatów biletów lub ich kopii uprawniających do przejazdów środkami transportowymi Przewoźnika.

III. Zmiana umowy przewozu. Zwrot należności za niewykorzystany przejazd.

 1. Podróżny może zmienić umowę przewozu
 2. Zmiana umowy przewozu może dotyczyć:
         a) terminu odjazdu,
         b) miejscowości przeznaczenia,
 3. W celu dokonania zmian, o których mowa w pkt. 2, podróżny powinien uzyskać od przewoźnika odpowiednie poświadczenie oraz ewentualnie otrzymać zwrot lub dopłacić różnicę należności.
 4. Podróżnemu, który odstąpił od umowy przewozu albo, którego nie dopuszczono do przewozu lub usunięto z autobusu, przysługuje zwrot należności stosowny do nie wykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności. Potrącenia nie stosuje się, jeżeli podróżny odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika. Zwrotu należności dokonuje kasa biletowa lub przewoźnik.
 5. Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie jego wykonywania zaistnieją okoliczności uniemożliwiające jego wykonanie zgodnie z treścią umowy, przewoźnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym podróżnych oraz zapewnić im bez dodatkowej opłaty przewóz do miejsca przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych środków transportowych.
 6. W razie przerwy w ruchu lub utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy z winy przewoźnika, podróżnemu przysługuje zwrot należności za cały przerwany przejazd, a ponadto może on bezpłatnie powrócić do miejsca wyjazdu, chyba, że przewoźnik nie ma możliwości zorganizowania takiego przewozu.
  7. Przepisu pkt. 6 nie stosuje się do przejazdów odbywanych na podstawie biletów miesięcznych.

IV. Prawa i obowiązki podróżnego.

 1. Prawa podróżnego.
  a) prawo pierwszeństwa zajęcia miejsca w autobusie przysługuje podróżnemu z ważnym biletem lub innym dokumentem, uprawniającym do przejazdu,
  b) w autobusach komunikacji pośpiesznej i przyspieszonej podróżny obowiązany jest zająć miejsce oznaczone numerem wpisanym na bilecie w kasie biletowej,
  c) podróżny, który zajmuje w autobusie miejsce oznaczone „dla inwalidy” lub „dla osoby z dzieckiem na ręku” obowiązany jest zwolnić to miejsce w razie zgłoszenia się takiej osoby; nie dotyczy to przypadku, gdy podróżny ma bilet z numerem takiego miejsca,
  d) numerowanie miejsc na biletach stosuje się tylko przy wsiadaniu na przystanku początkowym kursu,
  e) podróżny z biletem ma prawo przejazdu na odcinku trasy podanym na bilecie, w określonym autobusie, bez przerwy w przystankach pośrednich,
  f) prawo nabycia biletu i wejścia do autobusu poza kolejnością przysługuje inwalidom o widocznym kalectwie oraz inwalidom I grupy za okazaniem legitymacji inwalidzkiej, kobietom ciężarnym, osobom z dzieckiem na ręku. Posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Senatorom oraz osobom korzystającym z okresowych biletów służbowych przysługuje prawo zamówienia w kasie miejsca poza kolejnością.
 2. Obowiązki podróżnego.
  a) podróżny obowiązany jest posiadać ważny bilet na przejazd i okazywać go na żądanie obsługi autobusu i osób uprawnionych do kontroli,
  b) podróżny, który wsiada do autobusu bez ważnego biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przejazdu, obowiązany jest bez wezwania zakupić bilet; w autobusach z jednoosobową obsługą podróżny może nabyć bilet tylko w czasie postoju autobusu,
  c) podróżny obowiązany jest dbać o to, aby wsiadł do właściwego autobusu i wysiadł z niego na właściwym przystanku,
  d) podróżny powinien wsiadać do autobusu tylko przednimi drzwiami,
  a wysiadać przez drzwi oznaczone napisem „wyjście”.
  e) podróżnemu nie wolno zajmować w autobusie miejsca już zajętego w sposób widoczny przez innego pasażera. Nie dotyczy to przypadku, gdy podróżny posiada bilet z wpisanym numerem miejsca.

V. Przewóz bagażu i rzeczy.

 1. Podróżny może zabrać ze sobą do autobusu rzeczy, jako bagaż podręczny trzymany na kolanach lub jeżeli podróżnemu dla jego rozmieszczenia wystarczy przestrzeń nad i pod miejscem które zajmuje oraz zwierzęta / psy, koty, ptaki i inne małe zwierzęta /, jeżeli przewożone są z odpowiednimi zabezpieczeniami a także posiadają aktualne szczepienia. Za przewóz zwierząt pobierana jest opłata zgodnie z taryfą opłat.. Rzeczy przekraczające bagaż podręczny podróżny zobowiązany jest oddać bagaż do luków bagażowych za odpłatnością za każdą sztukę bagażu.
 2. Z przewozu określonego w ust. 1 są wyłączone:
  a) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów,
  b) rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu,
  c) zwłoki i szczątki zwłok ludzkich.
 3. W razie uzasadnionego podejrzenia, przewoźnik może sprawdzić, czy zawartość  bagażu nie narusza przepisu ust. 2; jeżeli podróżny nie zgłosi się do uczestnictwa w sprawdzeniu lub nie można go odszukać, sprawdzenia dokonuje się w obecności osób zaproszonych do tej czynności przez przewoźnika.
 4. Przewoźnik przyjmuje przesyłki bagażowe w punktach odprawy podanych do wiadomości publicznej lub bezpośrednio w autobusie, którym przesyłka ma być przewieziona i wystawia kwit bagażowy oraz pobiera należność zgodną z taryfą.
 5. Przewoźnik może odmówić przyjęcia przesyłki bagażowej, który ze względu na ich stan lub właściwości może ulec w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu, jeżeli ich opakowanie jest niewystarczające, albo, przy których brak wymaganego opakowania. W razie przyjęcia takich rzeczy do przewozu przewoźnik zamieszcza o tym odpowiednią wzmiankę w kwicie bagażowym.
 6. Przesyłka bagażowa wydawana jest adresatowi za okazaniem dokumentu tożsamości i potwierdzenia odbioru własnoręcznym podpisem odbiorcy
 7. Bilet bagażowy zawiera dane niezbędne do ustalenia tożsamości przesyłki oraz wysokość należności przewozowych.
 8. Umowę przewozu bagażu uważa się za zawartą z chwilą przekazania przesyłki przewoźnikowi i przyjęcia przez podróżnego biletu bagażowego.
 9. Przewoźnik wydaje bagaż posiadaczowi biletu bagażowego za jego zwrotem i nie jest obowiązany do sprawdzenia, czy osoba zgłaszająca się z kwitem bagażowym jest uprawniona do odbioru bagażu.
 10. Przewoźnik może wydać bagaż osobie, która nie może okazać kwitu bagażowego, lecz udowodni swoje uprawnienia do odbioru; w razie wątpliwości przewoźnik może żądać odpowiedniego zabezpieczenia.


VI. Kontrola przewozów

 1.  Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, może dokonywać kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu.
 2. Identyfikator, o którym mowa w pkt. 1, zawiera następujące informacje:
  a) nazwę przewoźnika,
  b) numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu,
  c) zdjęcie kontrolującego,
  d) zakres upoważnienia,
  e)    okres ważności,
  f)pieczęć i podpis przewoźnika.
 3. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty.
 4. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez przewoźnika, podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty - umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
 5. W razie posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu przewozu, którego nie miał podczas przejazdu, do zwrotu i umarzania należności za przewóz i opłaty dodatkowej stosuje się przepis pkt 4.
 6. Przewoźnik może określić w taryfie obniżenie wysokości opłaty dodatkowej w razie natychmiastowego jej uiszczenia lub w terminie wyznaczonym w wezwaniu do zapłaty.
 7. Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona ma prawo:
  a) w razie odmowy zapłacenia należności - żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego,
  b) w razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości podróżnego - zwrócić się do funkcjonariusza Policji i innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalania tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego,
  c) w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony - zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

VII. Obowiązki przewoźnika.

 1. Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką podróżny poniósł wskutek przedwczesnego odjazdu autobusu.
 2. Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.
 3. Za rzeczy, które podróżny przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy.
 4. Przewoźnik odpowiada za przewożone przez podróżnego rzeczy jak za przesyłkę, jeżeli podróżny umieści je, bez możliwości sprawowania nad nimi stałego nadzoru, w miejscu wskazanym przez przewoźnika lub na ten cel przeznaczonym.
 5.  Do obowiązku kierowcy należy:
  • zatrzymywanie autobusu na przystankach przewidzianych rozkładem jazdy,
  • zatrzymanie autobusu między przystankami – z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa ruch drogowego – może nastąpić tylko w nadzwyczajnych sytuacjach (np. nagłe zachorowanie, awaria pojazdu itp.) lub jeżeli uzasadnia to zmęczenie kierowcy,
  • zatrzymanie autobusu odjeżdżającego z przystanku w celu zabrania spóźnionego podróżnego, jeśli ten daje znaki wyrażające chęć jazdy tym autobusem,
  • podawanie do wiadomości podróżnych nazw przystanków znajdujących się na trasie jazdy autobusu w komunikacji pośpiesznej,
  • jeżeli autobus ze względu na brak miejsc nie może przyjąć więcej podróżnych, obsługa obowiązana jest zawiadomić o tym ustnie czekających na przystankach lub przez wywieszenie w autobusie na widocznym miejscu tablicy informującej o braku miejsc,
  • autobus, w którym nie ma urządzeń sanitarnych, kierowca obowiązany jest zatrzymać na żądanie podróżnego w najbliższym odpowiednim miejscu.

VIII. Reklamacje

 1. Podróżny ma prawo do składania reklamacji w przypadku nienależytego wykonania umowy przewozu przez przewoźnika.
 2. Reklamację składa się do Zarządu Kujawsko – Pomorskiego Transportu Samochodowego SA w terminie niezwłocznym, nie później niż w terminie 7 dni od daty przejazdu.
 3. Rozpoznanie reklamacji następuje w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

 

ZARZĄD
Kujawsko – Pomorski
Transport Samochodowy  S A