Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Rozkład jazdy

search-iconc h

Wynajem autobusów

bus-iconc h

Nieruchomości

estate-iconc_h

Regulamin przewozów

VI. Kontrola przewozów
 1.  Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, może dokonywać kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu.
 2. Identyfikator, o którym mowa w pkt. 1, zawiera następujące informacje:
  a) nazwę przewoźnika,
  b) numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu,
  c) zdjęcie kontrolującego,
  d) zakres upoważnienia,
  e)    okres ważności,
  f)pieczęć i podpis przewoźnika.
 3. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty.
 4. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez przewoźnika, podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty - umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
 5. W razie posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu przewozu, którego nie miał podczas przejazdu, do zwrotu i umarzania należności za przewóz i opłaty dodatkowej stosuje się przepis pkt 4.
 6. Przewoźnik może określić w taryfie obniżenie wysokości opłaty dodatkowej w razie natychmiastowego jej uiszczenia lub w terminie wyznaczonym w wezwaniu do zapłaty.
 7. Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona ma prawo:
  a) w razie odmowy zapłacenia należności - żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego,
  b) w razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości podróżnego - zwrócić się do funkcjonariusza Policji i innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalania tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego,
  c) w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony - zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

VII. Obowiązki przewoźnika.

 1. Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką podróżny poniósł wskutek przedwczesnego odjazdu autobusu.
 2. Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.
 3. Za rzeczy, które podróżny przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy.
 4. Przewoźnik odpowiada za przewożone przez podróżnego rzeczy jak za przesyłkę, jeżeli podróżny umieści je, bez możliwości sprawowania nad nimi stałego nadzoru, w miejscu wskazanym przez przewoźnika lub na ten cel przeznaczonym.
 5.  Do obowiązku kierowcy należy:
  • zatrzymywanie autobusu na przystankach przewidzianych rozkładem jazdy,
  • zatrzymanie autobusu między przystankami – z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa ruch drogowego – może nastąpić tylko w nadzwyczajnych sytuacjach (np. nagłe zachorowanie, awaria pojazdu itp.) lub jeżeli uzasadnia to zmęczenie kierowcy,
  • zatrzymanie autobusu odjeżdżającego z przystanku w celu zabrania spóźnionego podróżnego, jeśli ten daje znaki wyrażające chęć jazdy tym autobusem,
  • podawanie do wiadomości podróżnych nazw przystanków znajdujących się na trasie jazdy autobusu w komunikacji pośpiesznej,
  • jeżeli autobus ze względu na brak miejsc nie może przyjąć więcej podróżnych, obsługa obowiązana jest zawiadomić o tym ustnie czekających na przystankach lub przez wywieszenie w autobusie na widocznym miejscu tablicy informującej o braku miejsc,
  • autobus, w którym nie ma urządzeń sanitarnych, kierowca obowiązany jest zatrzymać na żądanie podróżnego w najbliższym odpowiednim miejscu.

VIII. Reklamacje

 1. Podróżny ma prawo do składania reklamacji w przypadku nienależytego wykonania umowy przewozu przez przewoźnika.
 2. Reklamację składa się do Zarządu Kujawsko – Pomorskiego Transportu Samochodowego SA w terminie niezwłocznym, nie później niż w terminie 7 dni od daty przejazdu.
 3. Rozpoznanie reklamacji następuje w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

 

ZARZĄD
Kujawsko – Pomorski
Transport Samochodowy  S A