Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Rozkład jazdy

search-iconc h

Wynajem autobusów

bus-iconc h

Nieruchomości

estate-iconc_h

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla byłych pracowników

 wersja PDF

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla byłych pracowników Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. we Włocławku

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I.Administrator danych osobowych

My, Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z siedzibą we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, 87-800 Włocławek, nr telefonu: 54 230-90-20, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

II.Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III.Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

 • w celu wykonywania obowiązków po ustaniu stosunku pracy wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz jej aktów wykonawczych, w tym prowadzenia oraz archiwizacji akt osobowych oraz dokumentacji płacowej – podstawą prawną przetwarzania danych jest przepis prawa i obowiązek prawny ciążący na nas zawarty w art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu rozpatrzenia wniosku i przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w przypadku, gdy jesteś uprawniona/y do korzystania ze świadczeń zgodnie z Regulaminem ZFŚS – podstawą prawną przetwarzania danych jest przepis prawa i obowiązek prawny ciążący na nas zawarty w art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w art. 9 ust. 2 lit. b RODO;
 • w celu dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

IV.Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa.

V.Przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

 Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI.Okres przechowywania danych

 Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • 50 lat (w zakresie dokumentacji pracowniczej) po zakończeniu stosunku pracy, jeśli stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł przed 31 grudnia 2018 r.;
 • 10 lat (w zakresie dokumentacji pracowniczej) od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł w przypadku pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 roku;
 • 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym przyznano świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • 3 lata od zakończenia stosunku pracy w zakresie ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

VII.Twoje prawa

Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych;

Jest to prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Mamy w takiej sytuacji obowiązek usunąć Twoje dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie mamy innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

Jest to prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez nas, (ii) przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych, (iii) nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (iv) wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy   przetwarzać Twoje dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Twoją  zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw    innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji nie będziemy mogli dalej przetwarzać Twoich danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są nam do dochodzenia roszczeń.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez nas  obowiązku prawnego.

 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VIII.Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa było obowiązkowe. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania ze świadczeń finansowanych z ZFŚS. Odmowa ich podania spowoduje niemożność przyznania świadczenia z ZFŚS.